fbpx

Artikel 1 Definities

 1. Happy Life Retreat is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verzorgen van retraites, één en ander in meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Deelnemer” verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maken van de Diensten van Happy Life Retreat en Happy Life Retreat de opdracht geeft Diensten te verlenen.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de tussen Happy Life Retreat en Deelnemer gesloten Overeenkomst, waarbij Happy Life Retreat zich aan de Deelnemer verbindt Diensten te leveren en Deelnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Happy Life Retreat en de aanvaarding daarvan door Deelnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.4 van deze Algemene voorwaarden.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Happy Life Retreat en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van retraites, alsmede alle andere door Happy Life Retreat ten behoeve van Deelnemer verrichte werkzaamheden.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website www.happyliferetreat.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Happy Life Retreat en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Happy Life Retreat overeengekomen.
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer.
 4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Aanmelden voor retraites geschiedt bij voorkeur via de Website. Deelnemer kan ook contact opnemen via de telefoon, social media of e­mail voor meer informatie en het aanmelden voor retraites.
 2. De Deelnemer kan zich aanmelden via de Website voor een internationale retraite. Zodra de betreffende persoon de (online) betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond ontvangt hij een bevestigingsmail. Op dit moment komt de Overeenkomst tot stand, onder het voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 4.
 3. De Deelnemer kan zich voor de One-Day-Retraite eveneens online aanmelden, alsmede via telefoon, mail of sociale media. De Overeenkomst ten aanzien van de One-Day-Retraites komt tot stand op het moment dat de Deelnemer de voorafgaande betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond, onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 4.
 4. Als Happy Life Retreat een bevestiging naar Deelnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Happy Life Retreat kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van Happy Life Retreat dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Happy Life Retreat deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Deelname aan retraite

 1. odra de potentiële Deelnemer een aanmelding tot de retraite via de Website heeft ingediend, dan is dit geen garantie voor daadwerkelijke deelname. Happy Life Retreat hecht namelijk veel waarde aan een goede groepsdynamiek. Het is mogelijk dat Happy Life Retreat een potentiële deelnemer vraagt om een vragenlijst in te vullen en/of een telefonisch gesprek te voeren voordat de deelname kan worden bevestigd.
 2. Indien een potentiële Deelnemer naar het inzicht van Happy Life Retreat niet binnen de groepsdynamiek past, kan deelname worden geweigerd. Bij weigering wordt de Overeen­ komst zoals omschreven in Artikel 3.2 en 3.3 met terugwerkende kracht van rechtswege ontbonden.
 3. De potentiële Deelnemer ontvangt in bovenstaand geval het totaal betaalde bedrag zo snel mogelijk terug.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Happy Life Retreat zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Happy Life Retreat heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Happy Life Retreat niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Deelnemer bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Indien sprake is van overmacht of zwaarwichtige redenen behoudt Happy Life Retreat zich het recht voor om een soortgelijk alternatief aan te bieden voor de locatie waarmee Happy Life Retreat heeft geadverteerd op de Website of social media.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Happy Life Retreat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. Bij het inschakelen van derden zal Happy Life Retreat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 5. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Happy Life Retreat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Happy Life Retreat worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Happy Life Retreat zijn verstrekt, heeft Happy Life Retreat het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.
 6. De Deelnemer draagt er zorg voor dat Happy Life Retreat zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Deelnemer Happy Life Retreat hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Happy Life Retreat dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal Happy Life Retreat dit onverwijld en schriftelijk mededelen aan Deelnemer.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Happy Life Retreat op en is voor de Deelnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Happy Life Retreat en Deelnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (via e-mail of Whatsapp).

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Happy Life Retreat is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Happy Life Retreat moet voorafgaand hieraan Deelnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke hebben gesteld.
 2. Voorts is Happy Life Retreat bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Deelnemer in verzuim is, dan is Happy Life Retreat gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Deelnemer, waarbij Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Deelnemer heeft geen recht om de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek heeft de Deelnemer namelijk geen recht van ontbinding bij Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering is op Happy Life Retreat van toepassing.
 3. De aangeboden Diensten Happy Life Retreat worden immers expliciet gekenmerkt als Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. De Overeenkomst omvat een bepaalde datum of periode waarop de Diensten zullen worden uitgevoerd, namelijk, de datum van plaatsvinden van de retraite.
 4. De aankoop van de gereserveerde Diensten door de Deelnemer worden gezien als een ticket waarmee de Deelnemer toegang heeft tot de Diensten. Op de Website worden de aangeboden Diensten eveneens uitgebreid beschreven waardoor de Deelnemer beschikt over alle informatie over de Diensten en daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie.

Artikel 9a Annulering door Deelnemer internationale retraite

 1. Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de retraite en wilt annuleren gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten:
  a. Tot twee maanden voor aanvang van de retraite ontvangt Deelnemer 50% van de totale deelnamekosten;
  b. Binnen twee maanden voor aanvang van de retraite worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 2. Deelnemer heeft tot twee weken voor aanvang van de retraite om een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door Happy Life Retreat, vindt de vervanging niet plaats. Indien Happy Life Retreat schriftelijk akkoord met de voorgestelde vervanging, vindt er geen terugbetaling van deelnamekosten plaats. Een dergelijke verrekening of terugbetaling dient tussen de oorspronkelijke Deelnemer en plaatsvervangende Deelnemer te geschieden.

Artikel 9b Annulering door Deelnemer One-Day-Retraite

 1. Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de One-Day-Retraite en wilt annuleren, vindt er geen restitutie van de deelnamekosten plaats.
 2. Wel heeft Deelnemer heeft het recht om tot 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de One-Day-Retraite een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door Happy Life Retreat, vindt de vervanging niet plaats.

Artikel 10 Annulering door Happy Life Retreat

 1. Annulering van de retraite door Happy Life Retreat geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de retraite en ziekte van instructeurs.
 2. Happy Life Retreat stelt Deelnemer(s) onverwijld op de hoogte in geval van annulering van de retraite.
 3. In geval van annulering, zoals omschreven in Artikel 10.1 heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle aan Deelnemer gecommuniceerde bedragen en bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Happy Life Retreat heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Deelnemer rekent ten aanzien van internationale retraites, in beginsel, direct bij aanmelding het volledige bedrag (100%) van de retraite af te rekenen, tenzij schriftelijk een afwijkend betaalschema is overeengekomen.
 4. In geval van een directe volledige (100%) betaling, dan geschiedt dit online via de betaaldienstverlener Mollie. Gegevens kunnen binnen dat kader tussen Mollie en Happy Life Retreat worden gedeeld.
 5. Indien sprake is van een One-Day-Retrait, dan geschiedt betaling voor de helft (50%) voorafgaand online via de Website, Instagram of Whatsapp. Het restant (50%) dient Deelnemer contant op de dag zelf te betalen, tenzij tussen Happy Life Retreat en Deelnemer een afwijkend betaalschema is overeengekomen.
 6. De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Happy Life Retreat mede te delen.
 7. Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Happy Life Retreat besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 11.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 Garanties

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Happy Life Retreat geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Deelnemer uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Gelukkig Life Retreat is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Deelnemer onjuiste, niet­ representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Happy Life Retreat is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Happy Life Retreat, verleent de Deelnemer de bevoegdheid aan Happy Life Retreat om, als een door Happy Life Retreat ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Deelnemer te aanvaarden.
 3. Happy Life Retreat is niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de retraite. Noch is Happy Life Retreat aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van Deelnemer.
 4. Happy Life Retreat raadt het ten zeerste aan om een goede reisverzekering af te sluiten.
 5. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
  nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
  zijn deelname aan de retraite. De retraite wordt op geheel eigen risico bijgewoond.
 6. Deelnemer vrijwaart Happy Life Retreat voor alle schade die derden mochten lijden als
  gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan de retraite. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
  van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Happy Life Retreat is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stagnatie­ schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 8. Happy Life Retreat is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 9. Happy Life Retreat is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
 10. Indien Happy Life Retreat aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Happy Life Retreat met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Happy Life Retreat is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Happy Life Retreat niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Deelnemer betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Happy Life Retreat.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Happy Life Retreat, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Happy Life Retreat zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Happy Life Retreat, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Happy Life Retreat overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Happy Life Retreat heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 COVID clausule

 1. Indien Happy Life Retreat de buitenlandse retraite moet annuleren vanwege COVID – 19 in verband met een door de Spaanse of Nederlandse overheid opgelegd reisverbod, dan ontvangt de Deelnemer een voucher ter waarde van het totaal betaalde bedrag en wordt er een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan worden gebruikt om op een later moment deel te nemen aan deze alternatieve buitenlandse retraite.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die
  vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Happy Life Retreat kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Rechten en plichten gedurende de Retraite

 1. Deelname aan het programma gedurende de retraite is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.
 2. Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling.
 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke klachten te melden bij de desbetreffende instructeur.
 4. Drugs­ en overmatig alcoholgebruik zijn gedurende de gehele retraite niet toegestaan. Teven is roken niet toegestaan binnen de locaties aangeboden door Happy Life Retreat.
 5. Happy Life Retreat is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling.
 6. Deelnemers dienen de omgeving en locaties met zorg te behandelen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 7. Het maken en/of publiceren van video­ of geluidsopnames gedurende de retraite is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Happy Life Retreat.
 8. Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan Deelnemer uit de retraite worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Deelnemer een klacht heeft dient Deelnemer dit schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zenden aan info@happyliferetreat.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Happy Life Retreat in behandeling genomen, waarna Deelnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Deelnemer heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 19 Identiteit van Happy Life Retreat

 1. Happy Life Retreat is bij de KvK geregistreerd onder nummer 57245495 en draagt btw-identificatienummer 149118806B01. Happy Life Retreat is gevestigd aan het middellandplein 12c (3021 BS) te Rotterdam.
 2. Happy Life Retreat is per e­mail te bereiken via info@ happyliferetreat.nl, middels de Website www.happyliferetreat.nl en telefonisch op +31 (0) 634 069 904.

Artikel 20 Wijzigingsbeding

 1. Happy Life Retreat behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Happy Life Retreat zal Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Deelnemer van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Happy Life Retreat Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Happy Life Retreat en haar Deel­ nemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Happy Life Retreat en Consumenten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Deelnemer zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Happy Life Retreat en Zakelijke klanten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.